Posts by Administrator:

„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.          Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także […]

Trudniejsze warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy samotnych

Dlatego też wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje do sołtysów poszczególnych wsi z terenu gminy Bychawa, radnych Rady Miejskiej w Bychawie, instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy o szczególne zainteresowanie się losem drugiego człowieka w okresie zimy.W sytuacji zaobserwowania lub podejrzewania zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, złych warunków życia, […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuje ofiarodawcom za przekazane dary rzeczowe: paczki Mikołajkowej, paczki świątecznej oraz 5 choinek. Za okazywaną pomoc za naszym pośrednictwem serdecznie dziękujemy! W tak trudnych czasach, kiedy na co dzień często spotykamy się z brakiem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład […]

Zmiany do wytycznych – POPŻ Podprogram 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020. W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% […]

POMOC DLA SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku 2020 nie będzie realizował rządowego programu  „Wspieraj seniora” (70+). Nadal jednak prosimy o zgłaszanie osób starszych i samotnych, narażonych na zagrożenie zakażeniem Covid-19  lub rodzin przebywających na kwarantannie, które nie mogą liczyć w pierwszej kolejności na pomoc bliskiej rodziny i sąsiadów w postaci dostarczenia zakupów, realizowanych za środki […]

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że nadal pełni dyżur każdego dnia pod numerem telefonu 81 56 60 127 w godzinach 7:00 – 18:00 oraz pod numerem 798 652 884 w godzinach 7:30 – 19:00. Pod tym numerem osoby starsze, samotne, niesamodzielne, bez rodziny oraz osoby przebywające w kwarantannie mogą zgłaszać swoje potrzeby dotyczące wsparcia w formie produktów […]

Pomoc żywnościowa Podprogram 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od sierpnia 2020r. trwają zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020″.            Pomoc skierowana jest do osób,  które spełnią  kryterium dochodowe nie przekraczające 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż 1402,00 złotych dla osoby samotnie […]

Podsumowanie programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w  miesiącu sierpień 2020 roku zakończył realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym […]

Paczki żywnościowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie Podprogram 2019 otrzyma zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących. W zawiązku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby posiadające skierowanie w Podprogramie 2019 do zgłoszenia się po odbiór paczki żywnościowej do Bychawskiego Centrum Kultury w terminach od 17.08.2020r. do 21.08.2020r. w godz. […]

Świadczenia wychowawcze (500+) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że obecnie realizowane świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021, tj. do dnia 31 maja 2021 r. W związku z powyższym nie należy składać wniosków w tym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy, np. w związku z urodzeniem […]

Nowy okres 2020/2021 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w […]

Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Z dniem 25 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wprowadza   bezpośrednią obsługę  Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Ośrodku ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, […]

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.