Świadczenie wychowawcze 500+

Informacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego

JAK MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W Gminie Bychawa do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w wersji elektronicznej lub papierowej. Wersje elektroniczne można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną.

GDZIE MOŻNA  ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych –       w dni robocze od 7:15 do 15:15.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalone będzie od dnia 01.04.2016 r. i wypłata nastąpi z wyrównaniem za ten okres.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 02.07.2016r. prawo do tego świadczenia będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.
Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminach (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego czy będzie kontynuowało naukę w szkole (przy czym dziecko powyżej 18 roku życia do 25 roku życia zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu rodzica będzie wchodziło w skład rodziny przy ustalaniu prawa na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od kryterium dochodowego).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– na pierwsze dziecko w rodzinie, czy też jedyne – zależnie od dochodu (w przypadku ustalania prawa na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014) – przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

– na drugie, trzecie i kolejne dzieci – bez ustalania dochodu.

Rodziny po rozwodzie

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji.