RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa

Administrator powołał Inspektora Ochrony:

Pani Magdalena Krzesiak vel Czyżewska

Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

magda.krzesiak@opsbychawa.pl
Tel. 81 5660127

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Bychawa;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest:

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o
zmianie imienia i nazwiska

Informacja o przekazywaniu danych do innych
podmiotów:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie.

Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
Podane przez Panią/Pana dane są: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane:  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.