RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzania danych osobowych
dla klientów/petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Pani Magdalena Krzesiak vel Czyżewska
Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

iod@opsbychawa.pl
Tel. 81 5660127

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest:

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o
zmianie imienia i nazwiska

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Podane przez Panią/Pana dane są:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.