Świadczenia wychowawcze (500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że obecnie realizowane świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021, tj. do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym nie należy składać wniosków w tym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy, np. w związku z urodzeniem się dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Nowy okres 2020/2021 świadczenia dobry start (300+)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Nowy okres 2020/2021
świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r.

Świadczenia rodzinne

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 31-12-2020 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-10-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 30-09-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-10-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 30-11-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-01-2021 r.

Wnioski złożone od 01-12-2020 r. do 31-01-2021 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro)
w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia, e-PUAP)  lub drogą tradycyjną (papierową w siedzibie Ośrodka lub listownie pocztą).

Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Z dniem 25 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wprowadza   bezpośrednią obsługę  Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Ośrodku ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Punkcie Obsługi Interesanta  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (w naszym przypadku 1 osoba), z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów wiąże się z obowiązkiem zachowania wytycznych sanitarnych tj. dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

Projekt „Czas na aktywność!”

Projekt prowadzony przez PCPR „Czas na aktywność!”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!” Projekt skierowany jest do osób które nie ukończyły 65 r.ż, zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej lub pozostają bez zatrudnienia.

Oferowane jest poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, coaching, trening kompetencji społecznych (mający na celu pomoc w komunikowaniu się, radzeniu sobie z emocjami oraz stresem), trening kompetencji życiowych (nauka umiejętności gospodarowania budżetem domowym, zarządzania czasem oraz załatwiania spraw w instytucjach), wyjazd warsztatowy, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji życiowych, szkolenia zawodowe, oraz stypendium szkoleniowe, staże zawodowe i stypendium stażowe, a także zwrot kosztów przejazdu, za wszystkie formy wsparcia.

Wnioski można składać w Biurze Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 442 10 21.

Udział w projekcie „Czas na aktywność!” jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że przystąpił do realizacji Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej zapraszamy do siedziby Ośrodka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, w godz. 7.15-15.00 po skierowanie. Warunkiem otrzymania skierowania jest spełnienie kryterium dochodowego oraz co najmniej jednej z przesłanek, tj. bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności itp. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 5660127