Pomoc żywnościowa

Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od sierpnia 2020r. trwają zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020″.
           Pomoc skierowana jest do osób,  które spełnią  kryterium dochodowe nie przekraczające 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż 1402,00 złotych dla osoby samotnie gospodarującej, 1056,00 złotych dla osoby w rodzinie oraz spełniają co najmniej jedną z przesłanek, tj. bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności itp. Osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
            Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie.

Podsumowanie programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w  miesiącu sierpień 2020 roku zakończył realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin. Dystrybucja żywności w Podprogramie 2019 rozpoczęła się w miesiącu dostarczenia artykułów spożywczych, tj. w styczniu i trwała do końca sierpnia bieżącego roku. W dniu 14.08.2020r  z powodu obecnej sytuacji jaka panuje na świecie otrzymaliśmy zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących.

 W ramach Podprogramu 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie objął  wsparciem żywnościowym  1103 osoby, przekazując  64, 55859 ton  żywności o łącznej wartości 298 397,82zł,  w formie 4412 paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2019 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej
uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań odbyły się warsztaty kulinarne w których wzięło udział  76 osób oraz dietetyczne, w których wzięło udział  15 osób. Warsztaty polegały na przygotowywaniu oraz degustacji potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych od Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Uczestnicy poznali zasady przygotowania wybranych potraw oraz różnych technik kulinarnych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać nowe przepisy i tajniki kulinarne, a także wymienić się zdobytymi doświadczeniami, które mogą wykorzystać w życiu codziennym. Podczas zajęć dietetycznych uczestnicy mieli także okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury za udostępnienie sali, Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie za udostępnienie wózka widłowego, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych a także harcerzom z PCK w Lublinie za pomoc w wydawaniu produktów wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Serdeczne podziękowania również  dla Przedsiębiorcy za użyczenie wózka widłowego w celu rozładunku transportu.

Paczki żywnościowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie Podprogram 2019 otrzyma zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących. W zawiązku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby posiadające skierowanie w Podprogramie 2019 do zgłoszenia się po odbiór paczki żywnościowej do Bychawskiego Centrum Kultury w terminach od 17.08.2020r. do 21.08.2020r. w godz. 08:00 – 15:00 zgodnie z wyznaczonym terminem dla poszczególnych miejscowości podanych w harmonogramie.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że obecnie realizowane świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021, tj. do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym nie należy składać wniosków w tym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy, np. w związku z urodzeniem się dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Nowy okres 2020/2021 świadczenia dobry start (300+)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Nowy okres 2020/2021
świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r.

Świadczenia rodzinne

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 31-12-2020 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-10-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 30-09-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-10-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 30-11-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-01-2021 r.

Wnioski złożone od 01-12-2020 r. do 31-01-2021 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro)
w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia, e-PUAP)  lub drogą tradycyjną (papierową w siedzibie Ośrodka lub listownie pocztą).

Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Z dniem 25 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wprowadza   bezpośrednią obsługę  Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Ośrodku ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Punkcie Obsługi Interesanta  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (w naszym przypadku 1 osoba), z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów wiąże się z obowiązkiem zachowania wytycznych sanitarnych tj. dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.