Dożywianie – informacja

Dożywianie dzieci w szkole – rok szkolny 2016/2017

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, są przyjmowane przez pracowników socjalnych od miesiąca sierpnia 2016 r.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. za lipiec w przypadku podania złożonego w sierpniu, za sierpień w przypadku wniosku złożonego we wrześniu, i.t.d.).

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, czyli:

–  sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

–  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

–  alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

–  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu OPS: 81 56 60 127.