Dożywianie – informacja

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bychawie realizuje
nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program ten zastąpił dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwale Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019r. tj.:
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 792 zł dla osoby w rodzinie.
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto w ramach programu udziela się wsparcia osobom dorosłym spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Dożywianie dzieci w szkole – rok szkolny 2016/2017

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, są przyjmowane przez pracowników socjalnych od miesiąca sierpnia 2016 r.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. za lipiec w przypadku podania złożonego w sierpniu, za sierpień w przypadku wniosku złożonego we wrześniu, i.t.d.).

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, czyli:

–  sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

–  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

–  alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

–  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu OPS: 81 56 60 127.