Edycja II


Projekt ,,Aktywny Senior”  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

W dniu 20.07.2020 r. rozpoczęła się II edycja Usług opiekuńczych w projekcie ,,Aktywny Senior” w formie stacjonarnej opieki dziennej”, w której bierze udział kolejne 7 osób w wieku poprodukcyjnym (5 kobiet i 2 mężczyzn).

Uczestnicy projektu wzięli udział w trzech rodzajach treningów: Trening umiejętności społecznych (32 godziny dydaktyczne), Trening umiejętności życiowych (32 godziny dydaktyczne) oraz Trening pamięci (321 godziny dydaktyczne). Seniorzy skorzystali z poradnictwa psychologicznego (20 godzin dydaktycznych), a także uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pn. ,,Bezpieczna jesień”(32 godziny dydaktyczne) i ,,e – Senior” (32 godziny dydaktyczne).

W sierpniu oraz w październiku 2020 r. odbyły się wyjazdy do kina, zaś we wrześniu 2020 r. odbyła się projekcja filmu w ramach zajęć kulturalno – edukacyjno – aktywnościowych.

W ramach edukacji prozdrowotnej odbył się wykład z dietetykiem (2 godziny dydaktyczne) oraz dwa spotkania rehabilitantem (4 godziny dydaktyczne).

Odbyły się również zajęcia z rękodzieła (36 godzin dydaktycznych), zajęcia muzyczne (36 godzin dydaktycznych) oraz zajęcia kulinarne (36 godzin dydaktycznych) w ramach zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania i umiejętności seniorów. Uczestnicy projektu brali także  udział w zajęciach z zakresu kultury fizycznej (60 godzin dydaktycznych).

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.