Informacje o projekcie.

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Wartość całkowita projektu to 479 436,92 zł, z czego wkład własny stanowi kwota 71 915,54 zł (zasiłki celowe, okresowe i specjalne oraz koszt utrzymania pomieszczeń, w których utworzono Punkty Konsultacyjne).

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 62 osób (47 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bychawa poprzez zindywidualizowane usługi społeczne, tj. usługi wsparcia rodziny oraz zintegrowane i specjalistyczne poradnictwo rodzinne w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. (w dwóch edycjach)

Celem szczegółowym jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Projekt zakłada realizację zadań o charakterze terapeutycznym oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne 3 Punktach Konsultacyjnych: w Bychawskim Centrum Kultury i w Centrach Kultury Wiejskiej w Bychawce Drugiej oraz w Gałęzowie. W każdym punkcie będzie dostępnych 5 rodzajów poradnictwa, tj. pedagogiczne, psychologiczne, prawne, obywatelskie i socjalne. Łącznie po 1000 godzin poradnictwa na jedną edycję projektu.

Do udziału w I edycji zrekrutowano 15 rodzin z Gminy Bychawa (30 osób, w tym 9 dzieci). Dotychczas przeprowadzono indywidualną diagnozę potrzeb 5 rodzin wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Wsparcia dla Rodzin oraz rozpoczęła się dla dorosłych członków tych rodzin terapia w zakresie umiejętności społecznych. Terapia w zakresie umiejętności życiowych odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br. Terapia rodzin ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie intra- i interpersonalnej, zmiany przekonań, określenie wartości i celów, radzenia sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych i konfliktowych, tworzenia zdrowego poczucia własnej wartości, a także ustalenia priorytetów i celów życiowych; samodzielności życiowej, umiejętnego planowania zadań i działań w czasie, efektywnego korzystania z zasobów. Utworzona grupa wsparcia ma na celu przeciwdziałanie izolacji, nabycie umiejętności przezwyciężania trudności, dzielenie się doświadczeniami z innymi rodzinami.

Do pracy w projekcie zaangażowanych jest siedmiu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Czterech pracowników socjalnych realizuje kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu, świadczy pracę socjalną, udziela wsparcia finansowego uczestnikom projektu. Zespół projektowy składający się z trzech osób (Koordynator projektu, asystent Koordynatora oraz księgowa) na bieżąco monitoruje realizację zadań zgodnie z harmonogramem, dokonuje oceny rezultatów, prowadzi działania informacyjno-promocyjne.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.