Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie”

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jego skutkiem – niespotykaną dotąd liczbą uciekających do Polski osób z terenów, na których prowadzone są działania wojenne, Województwo Lubelskie planuje udzielenie uchodźcom wielokierunkowej pomocy poprzez realizację projektu pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie”. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS Lublin) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Uczestnikami projektu mogą być osoby uciekające przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują chęć pobytu długoterminowego na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest integracja społeczna, wsparcie socjalno-bytowe oraz zapewnienie niezbędnej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom o młodzieży.

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. następujące działania:

  • zapewnienie doradztwa w zakresie załatwiania spraw życia codziennego,
  • zatrudnienie tłumaczy języków: polskiego i ukraińskiego,
  • zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej,
  • usługi asystenckie, wsparcia dziennego m.in. dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie”. W załączeniu regulamin uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.