Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dodatek gazowy nie jest przewidziany dla wszystkich. Warunkiem do spełniania jest próg dochodowy, analogiczny jak w przypadku dodatku osłonowego. Dodatek gazowy dostaną więc gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym:
– 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.
Komu przysługuje refundacja podatku VAT:
gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21 grudnia 2022roku.

Dodatek gazowy będzie przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz.
O dodatek gazowy – zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku. Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację VAT. Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:
kopię umowy zawartej przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do właściwego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.