Podprogram 2021 Plus

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Niestety, skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych jest dużo skromniejszy niż w latach ubiegłych (6 artykułów żywnościowych). Krótszy jest również okres trwania kolejnego Podprogramu, bo zaledwie 6 miesięcy.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listę od dnia 30.11.2022r. do 31.12.2022r. Osoby, które nie zapiszą się na listę żywności nie wypełnią oświadczenia, nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.