Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od  1 grudnia 2022r do 1 lutego 2023 r  będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 pozostaną bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. Jednak w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny będzie wynosił już 1500 zł.

UWAGA!!!

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, jeżeli:

gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10) ,
gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.), lub
złożono wniosek o przyznanie tego dodatku,
gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsię-
biorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.) 11) ,

gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), lub złożono wniosek o przyznanie tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.