Świadczenia pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości.

Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc .

Wszelka pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jest to, poprzedzone zdiagnozowaniem sytuacji osób lub rodzin potrzebujących i opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Kryterium i powody uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty – 776,00 zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza na osobę – 600,00 zł

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

– ubóstwa,

– sieroctwa,

– bezdomności,

– bezrobocia,

– niepełnosprawności,

– długotrwałej lub ciężkiej choroby,

– przemocy w rodzinie,

– potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

– bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy,

– ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

– alkoholizmu lub narkomanii,

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

– klęski żywiołowej i ekologicznej.

Jak ubiegać się o pomoc?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, możesz zgłosić się do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

Zgłoszenia może dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.

O jakie świadczenia można się ubiegać?

Świadczenia pomocy społecznej podzielone są na świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy:

– zasiłek stały,

– zasiłek okresowy,

– zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

– pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

– świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

– wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Zasiłek stały przysługuje:

– pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

–pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 – w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie,

–  w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

– kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

–  Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

–   Oświadczenia o stanie majątkowym.

–  Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

–   Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy (wniosku):

– bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Art.8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt. 1, 37 ust 1 pkt. 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296), Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 701 zł miesięcznie;

– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona jak wyżej może być niższa niż 50% różnicy między:

– kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

– kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

– Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

– Oświadczenia o stanie majątkowym.

– Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

– specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

– zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

– Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

– Oświadczenia o stanie majątkowym.

– Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41, art.102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1296).

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd.

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Forma załatwienia:

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy między innymi:

– praca socjalna

– bilet kredytowany

– składki na ubezpieczenie zdrowotne

– składki na ubezpieczenie społeczne

– sprawienie pogrzebu

– poradnictwo specjalistyczne

– interwencja kryzysowa

– schronienie

– posiłek

– niezbędne ubranie

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

– pobyt i usługi w domu dziennego pobytu i w domu pomocy społecznej

– świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

– udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

– poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

Nie wymagane

 Forma załatwienia:

Praca socjalna nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wystawienia decyzji administracyjnej.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną.

Podstawa prawna:

 1. Art. 17 ust.1 pkt.10, art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Ośrodek Pomocy Rodzinie opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

– ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat

– posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

– oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

– świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego – oryginał do wglądu.

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

– Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

– Oświadczenia o stanie majątkowym.

– Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

– Świadectwa pracy i zaświadczenia o pobieraniu zasiłków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Forma załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 9, art. 42 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296)

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

– mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową podpisaną z Kierownikiem OPS;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.

– zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

– w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

– Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

– Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.

– Oświadczenie o stanie majątkowym.

– Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

–  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

– Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

– Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

– W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług w ośrodku wsparcia po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku braku miejsc – informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na skierowanie do domu pomocy społecznej.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1, ust. 7 oraz ust. 8, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 730),
 3. Art. 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

 

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej,  złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

– dzień złożenia wniosku

– w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia – chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

– dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu),

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy,

– dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

– Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

– Oświadczenia o stanie majątkowym.

– Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

1. Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 1398)
 1. Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).
 1. Sprawienie pogrzebu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie sprawia pogrzeby osób zmarłym na terenie Gminy Bychawa które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny. Pogrzeb jest sprawiany zgodnie z wyznaniem zmarłego lub ma charakter świecki. Zwłoki są chowane na cmentarzu komunalnym lub cmentarzu wyznaniowym, w miejscu zamieszkania zmarłego.

Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu  pokrywane są z budżetu Gminy Bychawa.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby zmarłej o sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Bychawa.

– dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

– odpis skrócony aktu zgonu.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Zarządzenie właściwego Prokuratora o zgodzie na pochówek na koszt Gminy Bychawa, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.

– dokument potwierdzający prawo zmarłego lub uprawnionego członka rodziny dla celów uzyskania zasiłku pogrzebowego (do wglądu).

– informacja o wyznaniu zmarłego.

 

Forma załatwienia:

Zlecenie usługi pogrzebu podmiotowi wykonującemu usługi związane z pochówkiem na terenie Gminy Bychawa.

Przewidywany termin załatwienia:

Złożenie zamówienia na usługę sprawienia pogrzebu niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów.

Usługa sprawienia pogrzebu przez zakład pogrzebowy najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia (niezachowanie terminu może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od wykonawcy usługi pogrzebowej).

Podstawa prawna:

 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, 96 ust. 3 art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)
 2. Uchwała Nr LII/387/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zasad sprawowania pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego

Pomoc w formie gorącego posiłku

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

–  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

–  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

– ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),

–   dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,

–  dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy,

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

–  Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

–   Oświadczenia o stanie majątkowym.

–  Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

–   W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),
 3. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 4. Uchwała Nr LVII/428/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa Rada Miejska w Bychawie w drodze uchwały.

Koszt pełnej odpłatności za jedna godzinę usług opiekuńczych wynosi:

1) 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku,

2) 2,0% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. pełna odpłatność wynosi:

– 26,71 zł w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku,

– 35,62 zł w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Obecnie usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe zatrudnione w zadaniowym systemie pracy w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15-15.15.

Warunkiem przyznania usług opiekuńczych jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego.     

Usługi sąsiedzkie 

 Nowy rodzaj usług daje możliwość skorzystania osobie potrzebującej z pomocy sąsiedzkiej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, tj. opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przygotowanie lub dostarczenie posiłków, pranie, pomoc przy podstawowych pracach porządkowych w zajmowanym pomieszczeniu, robienie zakupów, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone 7 dni w tygodniu w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie i nie większym niż 40 godzin miesięcznie.

Odpłatność za udzielone usługi ustala się na podstawie kosztu jednej godziny usług w wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym, ogłoszonej przez Rade Ministrów do lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł oraz procentowo w zależności od dochodu osoby potrzebującej.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz.2683) zmienionej Uchwałą Nr XLII/275/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 maja 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr LVIII/436/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz.130)

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 130)

Asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wspiera rodziny przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W tym celu Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracuje w systemie zmianowym w godzinach 8:00-20:00, co umożliwia odwiedzanie środowisk w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga w codziennej organizacji dnia,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci,
 • udziela rad jak zarządzać budżetem domowym,
 • informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.