Strategia Rozwiązywani Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2024-2030

Konsultacje społeczne

Burmistrz Bychawy zarządzeniem Nr 108/OW/2023 z dnia 09 listopada 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne do Projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy  Bychawa na lata 2024-2030”

  • Konsultacje prowadzone będą w terminie od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023r.
  • Projekt od dnia 10 listopada 2023 r. dostępny będzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej i strony internetowej www.opsbychawa.pl

Opinie należy wnosić na Formularzu zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian

1) pisemnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przesyłając na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa – decyduje data wpływu do OPS Bychawa;

2) elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: ops.bychawa@gmail.com

Konsultacje będą uważane za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

Opinie wniesione po terminie 24 listopada 2023 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wnoszącego oraz przesłane w formie innej niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.opsbychawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPS Bychawa w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.