Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 40 zł dziennie.

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą składać wnioski o świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 40 zł dziennie wypłacane będzie za każdy dzień pobytu od dnia przyjęcia pod swój dach obywatela Ukrainy (nie wcześniej niż od 24.02.2022r.). Wypłata świadczenia następuje z dołu.

Co jest wymagane przy składaniu wniosku:

 • imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek
 • PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach. Wskazanie we wniosku numeru PESEL/serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, znacznie usprawni i przyspieszy wypłatę świadczenia.
 • wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu

Wnioski będą weryfikowane przez OPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Są one przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 07.15–15.15.

Uchodźcom z Ukrainy, którym pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy uzyskali już numer PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To wsparcie finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłatami mieszkaniowymi.

 Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Gdzie składać wnioski o wypłatę 300 zł

 • Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie, w godzinach od. 7.15 do 15.15.

Jak wypełnić wniosek

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Bychawie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Pomoc społeczna

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268).

W celu uzyskania tej pomocy obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Taki sposób procesowania zdecydowanie uprości i przyspieszy rozstrzygnięcie o przyznaniu pomocy.

Na podobnych co powyżej zasadach przyznawana może być pomoc obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Świadczenia pieniężne to:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne to:

 1. praca socjalna,
 2. bilet kredytowany,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. składki na ubezpieczenia społeczne,
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. poradnictwo specjalistyczne,
 8. interwencja kryzysowa,
 9. schronienie,
 10. posiłek,
 11. niezbędne ubranie,
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 14. mieszkanie chronione,
 15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.