Podprogram 2023

Zapisy na żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2023”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Fundusze Europejskie na ,,Pomoc Żywnościową 2021-2027” – Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1 823,60 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,

1 410,00 złotych dla osoby w rodzinie.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Szczegółowe informacje oraz skierowania będą dostępne od dnia 20.11.2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.