Edycja III


Projekt ,,Aktywny Senior”  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Kolejne 7 osób w wieku poprodukcyjnym (7 kobiet) w dniu 04.03.2021 r. rozpoczęło III edycję Usług opiekuńczych w projekcie ,,Aktywny Senior” w formie stacjonarnej opieki dziennej, tzw. Klub Seniora. Na miesiąc marzec 2021 r. uczestnikom projektu zaplanowano zajęcia z zakresu kultury fizycznej, tj. zajęcia sportowe, usprawniające oraz  trening pamięci zwiększający aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, a także warsztaty edukacyjne pn. Bezpieczna jesień. Planowane zakończenie realizacji tego zadania to 31.08.2021 r.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.