Edycja I


Projekt ,,Aktywny Senior”  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Od października 2019 r. rozpoczęła się I edycja  Usług opiekuńczych w projekcie ,,Aktywny Senior”w formie stacjonarnej opieki dziennej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W edycji tej bierze udział 7 osób (6 kobiet i 1 mężczyzna)  w wieku poprodukcyjnym. W ramach I edycji odbyły się trzy rodzaje treningów: trening umiejętności życiowych (32 godziny dydaktyczne), trening umiejętności społecznych (32 godziny dydaktyczne) oraz trening pamięci (32 godziny dydaktyczne). Ponadto zrealizowano trzy rodzaje zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania i umiejętności seniorów, tj. zajęcia z rękodzieła (36 godzin dydaktycznych), zajęcia muzyczne (36 godzin dydaktycznych) oraz zajęcia kulinarne ( 36 godzin dydaktycznych).

W zakresie edukacji prozdrowotnej zrealizowano spotkania z dietetykiem (2 godziny dydaktycznych) i z rehabilitantem ( 4 godziny dydaktyczne). Odbyły się równie dwa wyjazdy do kina na film o tematyce rodzinnej w ramach zajęć kulturalno – edukacyjno aktywnościowych, a także wycieczka do Kozłówki. Uczestnicy projektu, w ramach warsztatów edukacyjnych, mieli zajęcia w zakresie bezpieczeństwa seniorów, tj. szkolenie edukacyjne pn. ,,Bezpieczna jesień” i ,,e-Senior po 32 godziny dydaktyczne.Odbyły się także zajęcia z zakresu kultury fizycznej (60 godzin dydaktycznych oraz poradnictwo psychologiczne (20 godzin dydaktycznych).No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.