Dożywianie – informacja

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bychawie realizuje
nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program ten zastąpił dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwale Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019r. tj.:
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 792 zł dla osoby w rodzinie.
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto w ramach programu udziela się wsparcia osobom dorosłym spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu OPS: 81 56 60 127.

 

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.