Dodatek osłonowy – 2024r.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023r., poz. 2760), które weszły w życie 31 grudnia 2023 r., dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód, zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę.” W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami będzie niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Dla jednoosobowe gospodarstwa domowego, przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100,00 złotych netto miesięcznie, (wysokość w roku 2024 – 228,8zł/286,00zł*)
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 – 343,20 zł/429,00 zł*)
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 – 486,20 zł/607,75 zł*)
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. (wysokość w roku 2024 – 657,80 zł/822,25 zł*)

*Wyższą kwotę dofinansowania otrzymają gospodarstwa domowe, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. M.J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub
  • za pośrednictwem platformy ePUAP; wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

UWAGA! Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.