Aktywny Senior – informacje o projekcie

W dniu 06.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Bychawa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
„Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie. Całkowita wartość projektu: 471 562,50 zł, w tym udział własny 71 832,00 zł. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 25 osób niesamodzielnych (20
kobiet i 5 mężczyzn), zamieszkujących na obszarze Gminy Bychawa poprzez zindywidualizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych Centrum Usług Społecznych powstanie w budynku należącym do Gminy Bychawa przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, gdzie zostanie udostępnione pomieszczenia oraz łazienka. W ramach tego zadania świadczone będą usługi opiekuńcze dla 4 niesamodzielnych osób w miejscu zamieszkania (7 dni w tygodniu, wg ustalonego zakresu) oraz usługi stacjonarnej opieki dziennej -Klub Seniora dla 21 osób. Działania w Klubie Seniora realizowane będą w trzech edycjach (jedna edycja dla 7 osób przez 7 miesięcy):

  1. działania zwiększające aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym (trening umiejętności społecznych, trening umiejętności życiowych, trening pamięci:
  2. Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów (rękodzieło, hafciarstwo,kulinaria, brydż, fotografia, inne wg zainteresowań)
  3. Działania prozdrowotne: wykłady, spotkania ze specjalistami (dietetyk, trener żywienia, lekarze, rehabilitanci, inni w zależności od potrzeb)
  4. Działania kulturalno-edukacyjno-aktywnościowe (wyjścia do kina, teatru, wyjazdy kulturalno-edukacyjne na obszarze woj. lubelskiego): 7 wyjazdów w 1 cyklu.
  5. Działania edukacyjne pn. Bezpieczna jesień, e-Senior:
  6. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej: zajęcia sportowe, usprawniające (nordic walking, aerobik, zumba, itp. w zal. od potrzeb)
  7. Poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne:
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie prowadzi rekrutację osób chętnych do wzięcia udziału w ww projekcie. Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem wykluczeniem społecznym- niesamodzielne z terenu Gminy Bychawa, które z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
  8. Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, tel. (0-81) 5660127.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.