Usługi sąsiedzkie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej
w Bychawie z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadzono możliwość organizowania usług
opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Nowy rodzaj usług daje możliwość skorzystania
osobie potrzebującej
z pomocy sąsiedzkiej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, który obejmować
będzie: pomoc w miejscu zamieszkania i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, tj. opiekę
higieniczno – pielęgnacyjną, przygotowanie lub dostarczenie posiłków, pranie, pomoc przy
podstawowych pracach porządkowych w zajmowanym pomieszczeniu, robienie zakupów.
Ponadto wspólne spędzanie czasu wolnego oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich mogą być świadczone siedem dni
w tygodniu,w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie i nie większym niż 40 godzin
miesięcznie.
Odpłatność za udzielone usługi ustala się na podstawie kosztu jednej godziny usług
w wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym,
ogłoszonej przez Radę Ministrów, tj do lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł. oraz procentowo
w zależności od dochodu osoby potrzebującej.
Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego i ustaleniu zakresu świadczonych usług, zgromadzeniu wymaganych
dokumentów, wydaniu decyzji administracyjnej oraz przeszkoleniu opiekuna w zakresie
pierwszej pomocy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.10, bądź pod nr telefonów 81 5660127
i 81 5669113.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.