Dodatek osłonowy

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r., można składać wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie o nowe świadczeniedodatek osłonowy.

Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne dochody oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

Dochód jest ustalany na podstawie średniej miesięcznej za rok 2020 (wniosek złożony
do 31 lipca) lub za 2021 rok (wniosek złożony od 1 sierpnia).

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
  • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

  • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń o dochodach z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Więcej informacji pod numerami telefonu:  81 5660127 wew. 4

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.