Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przygotowuje się do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane, spełniające warunki udziału, prosimy o kontakt z pracownikami OPS Bychawa poprzez zgłoszenie telefoniczne lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

          Adresatami programu są osoby poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

    W imieniu osób niepełnoletnich, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych dalej „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.