Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 – skierowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021/2022 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Skierowania wydawane będą od dnia 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria dochodowe, które wynoszą: 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Bez aktualnego skierowania mieszkańcy objęci pomocą żywnościową nie będą mogli odebrać paczek żywnościowych.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.