Trudniejsze warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy samotnych

Dlatego też wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje do sołtysów poszczególnych wsi z terenu gminy Bychawa, radnych Rady Miejskiej w Bychawie, instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy o szczególne zainteresowanie się losem drugiego człowieka w okresie zimy.W sytuacji zaobserwowania lub podejrzewania zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, złych warunków życia, braku zaopatrzenia w opał na zimę, braku zainteresowania ze strony najbliższych osób losem starszych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo oraz nieprawidłowo wypełniających swoje funkcje opiekuńcze rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do dzieci należy powiadomić tutejszy Ośrodek nr tel. 815660127. Pracownicy socjalni na każde zgłoszenie dokonają rozeznania sytuacji                w trybie natychmiastowym, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. Zasadność udzielania wsparcia ze środków pomocy społecznej musi jasno wynikać i mieć odzwierciedlenie w warunkach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ciągu całego roku,                            ale w szczególności w okresie zimowym osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał czy też pomoc ukierunkowaną na zakup odpowiedniej żywności. Udzielenie takiego wsparcia jest poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego                                     i zgromadzeniem dokumentacji  o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy chcieliśmy zaapelować do Państwa o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób potrzebujących oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatna infolinia – 987 jest to numer całodobowy obsługiwany przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem, szczególnie w okresie zimowym można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.