Pomoc żywnościowa

Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od sierpnia 2020r. trwają zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020″.
           Pomoc skierowana jest do osób,  które spełnią  kryterium dochodowe nie przekraczające 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż 1402,00 złotych dla osoby samotnie gospodarującej, 1056,00 złotych dla osoby w rodzinie oraz spełniają co najmniej jedną z przesłanek, tj. bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności itp. Osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
            Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.